TWEE WANDELINGEN DOOR BRUGGE terug naar Brugge.
Naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburrg. Naar kaart met de provincies.
 Naar uw accommodatie.
 

Wandeling 1 in BruggeWandeling I
Op de Markt bij het Monument voor Jan Breidel en Pieter de Coninck gaan staan. De beelden staan met het gezicht in de richting van

Halle en Belfort
De lakenhal, oorspronkelijk in hout opgebouwd, werd in de tweede helft van de 13e eeuw uit steen opgetrokken. Het tweede gedeelte van het Belfort dagtekent uit de 14e eeuw. De achthoekige constructie werd in 1482 voltooid. Het jaartal
, 1619, op de voorzijde wijst op een restauratie in dat jaar uitgevoerd. Op de tweede verdieping werden in de middeleeuwen de keuren en oorkonden van de stad bewaard.
De boven de schatkamer hangende klok weegt 6200 kg. De Brugse Beiaard is beroemd in Europa en bestaat uit 47 klokken
, totaal gewicht 27 ton. Vanuit de galmgaten geniet u een prachtig panorama over de stad en Vlaanderens vlakke land.
In de Halle was voorheen het Folkloremuseum gevestigd dat nu verhuisd is naar de Balstraat 31-41, zie wandeling 2. DIENST VOOR TOERISME zetelt er nu; tegen gering entreebedrag kunt u de Belfort bestijgen.

2 P
ostkantoor

3 P
rovinciaal Hof, 19e eeuws, neogotisch gebouw,
zetel van de Provincieraad van West
-Vlaanderen.
Langs het Postkantoor loopt u door de Breidelstraat naar de Burg. Recht tegenover u het

4 G
erechtshof
Dit is een 18e eeuws, neoclassicistisch gebouw, dat de plaats inneemt van het voormalig paleis van het 'Brugsche Vrije'
, 1520, dat op zijn beurt gebouwd werd op de grondvesten van het verdwenen paleis 'de Loove'. De naam 'Vrije' is de aanduiding voor het platteland rond Brugge. Het 'Brugsche Vrije' werd als politiek instituut door de middeleeuwse graven aangesteld als tegenwicht van de oppermacht der drie Vlaamse grootmachten Brugge, Gent en leper. Het museum van het 'Brugsche Vrije' bevat een schouw, van L. Blondeel, een in heel Europa bekend meesterwerk, in eikenhout gebeeldhouwd, 1529, ter verheerlijking van Keizer Karel V. De schouwfries is uit wit albast gehouwen.
Naast het Gerechtshof, in de hoek,

5 O
ude Griffie
Dit met verguld beeldhouwwerk versierde
vroegrenaissance gebouw dagtekent van 1537; drie rijk bewerkte geveltoppen.

6 S
tadhuis
Begonnen in 1376 en voltooid in 1420, is gotisch van stij
l en het oudste der Nederlanden. De voorgevel is versierd met beelden, Bijbelse en historische personages, alsmede wapenschilden van o.a. Jan van Valenciennes, originelen in het Gruuthusemuseum. Het interieur biedt een prachtige gotische zaal met een sierlijk hanggewelf, 1402, en muurschilderingen. De gotische zaal is te bezichtigen.

7 H
eilig Bloedbasiliek,
ofwel Dubbelkapel van St. Basilius en H.-Bloed. Bestaat uit twee kapellen gebouwd in 1139
-1149. De crypte, St. Basiliuskapel, heeft haar romaans karakter bewaard. Zeer opmerkelijk is hier het portaalboogveld met de Doop van Christus, eind 12e eeuw. De boven kapel werd in de 15e eeuw in gotische stijl verbouwd, in begin 1ge eeuw volledig gerestaureerd, . De H.-Bloedrelikwie wordt hier sedert 1150 bewaard en vereerd. Vanaf deze kapel vertrekt ieder jaar de H.-Bloedprocessie op Hemelvaartsdag.
Het museum van het H.-Bloed bevat o.m. een gouden schrijn
, 1617, een zilveren schrijn, koperwerk, kerkelijke kant en schilderijen.
Onder de poort tussen het Stadhuis en de Oude Griffie door
, de Blinde Ezelstraat, en over de brug.

8 V
ismarkt, 1821
Links van de brug loopt de met bomen beplante Steenhouwersdijk. Op no. 2 het 15e eeuwse Storiehuis van de portretschilder Josť Storie
, l899-1961; in het huis museum van Belgische kant, 16e-20e eeuw. Aan de Groene Rei, verlengde van de Steenhouwersdijk, bevindt zich het Godshuis de Pelicaen, dat geheel gerestaureerd is.
Wij gaan echter direct na de brug rechtsaf naar de Huidevettersplaats.

9 H
uidevettershuis, I630-1716
Tentoonstellingscentrum voor moderne toegepaste kunst en scheppend ambacht.
Rechts aanhouden langs de waterkant
, rechts mooi uitzicht over het water op de oude huizen, en rechtsaf de Rozenhoedkaai op, die voorbij de brug overgaat in de Dijver. Op no. 12 gaan we onder de 18e eeuwse toegangspoort door het Groeninge in.

10
Groeningemuseum
In 15 zalen is een uiterst rijke verzameling schilderijen ondergebracht
, waaronder enkele van de beroemde School der Vlaamse Primitieven o.a. van Jan van Eyck. In de eerste plaats dient zijn beroemde 'Maagd met Kanunnik van de Paele' genoemd te worden: de karakteristieke kop van de kanunnik is u wel bekend uit het schoolboekje. Eveneens vermaard is het portret dat van Eyck schilderde van zijn vrouvv Margareta. Verder zijn vertegenwoordigd Hugo van der Goes. Hans Memling. Gerard David. Adriaan Isenbrandt. Pieter Pourbus. Pieter Brueghel de J.. Voorts Jeroen Bosch wiens triptiek 'Het Laatste Oordeel' hier hangt. De symbolische bizarre wereld van Jeroen Bosch staat heden ten dage in het middelpunt van de belangstelling en discussie. Het museum bevat ook eigen kunstbezit van de Provincie West-Vlaanderen. voornamelijk gewijd aan het Vlaamse Expressionisme en hedendaagse schilderkunst.
Vůůr de ingang van het Groeningemuseum rechtsaf en onder de poortjes door naar de Arentshof. Rechts het classicistische bouwwerk. bevattende het

11 Brangwynmuseum, ook ingang aan Dijver 16
Bevat een rijke verzameling olie- en waterverfschilderijen
, etsen en tekeningen van de Engelse meester Frank Brangwyn, 1867-1956, door hemzelf aan zijn geboortestad Brugge geschonken. In de benedenzalen zijn oude stadsgezichten van Brugge, schilderijen en tekeningen door diverse kunstenaars, samengebracht. Tegenover de ingang in de hof bevindt zich de afdeling koetsen en sleden van het Gruuthusemuseum. Links in de hoek van de hof gaan we door een poortje en over een brugje: rechts aanhouden. Rechts ziet u het voormalige paleis van de Heren van Gruuthuse, dat met de kerk verbonden is door een bidkapel.
 
12
Gruuthusemuseum, Dijver 17
Dit voormalig paleis van de Heren van Gruuthuse bevat een waardevolle verzameling beelden, edelsmeedwerk, voorwerpen van de vroegere gilden, wapens, muziekinstrumenten, aardewerk, munten en penningen. Een speciale vermelding verdienen de kantafdeling
en de afdeling ornamentale beeldhouwkunst, kapitelen, doopvont enz..
We lopen vervolgens onder de
bidkapel door naar het ijzeren hek. Voor u ligt het Guido Gezelleplein met het standbeeld van de grote Belgische dichter. Buiten het hek linksaf naar de ingang van de kerk.

13 O.L. V
rouwekerk
De bouw van deze kerk werd in verscheidene tijdperken uitgevoerd. De 122 m hoge toren biedt een grootse aanblik. Het Brabants gotisch paradijsportaal is bijzonder fraai. De verschillende bouwstijlen zijn in het interieur duidelijk zichtbaar. De O.L. Vrouwekerk is vooral beroemd om haar schilderijen, houten beeldhouwwerk, het witrnarrneren Madonnabeeld van Michel Angelo
, Iet op de magnifieke, gracieuze houding van de jonge Maria en de praalgraven van Maria van BourgondiŽ. Deze werden respectievelijk in 1505 en 1562 uitgevoerd in zwarte leisteen en verguld koper. Vooral het gotisch mausoleum van Maria van BourgondiŽ is zeer mooi. Deze praalgraven zijn te bezichtigen.
Tenslotte nog links van het hoogaltaar de bidkapel van de Heren van Gruuthuse
, 1471. Deze bidtribune vormt de verbinding van de kerk met het Gruuthusemuseum, zie hier boven.
Als u uit de kerk komt, staat u tegenover het

14 S
t. Janshospitaal,
gasthuis
, met het beroemde Memlingmuseum. Dit museum en de oude apotheek zijn te bezichtigen.
Het bestaan van de weldadigheidsinstelling gaat terug tot de 12e eeuw. Romaanse voorgevel en voeggotische
, oude ziekenzaal, bestanddelen zijn nog duidelijk zichtbaar. Een 13e eeuwse ziekenzaal is in een museum herschapen, waar de onovertroffen meesterwerken van Hans Memling tentoongesteld zijn, o.a. 'Schrijn van de H. Ursula' zijn beroemdste werk. Een merkwaardige verzameling van oude meubelen en huisgerief is ondergebracht in het oude kloosterpand, dat grenst aan de middeleeuwse apotheek van het hospitaal.
Als u de poort van het St. Janshospitaal weer uitkomt, gaat u rechtsaf, over de brug de Katelijnestraat in, en vervolgens linksaf de Nieuwe Gentweg in. Rechts op no. 8 is een Godshuis. Links in het Groeninge ziet u ook een rijtje mooie gevels. We gaan rechtsaf door het Drie Kroezenstraatje met Godshuis. Vervolgens rechtsaf door de Oude Gentweg terug naar de Katelijnestraat en linksaf deze verder volgen. Aan de rechterzijde de Academie voor Schone Kunsten en op nr. 79 t m 89 een Godshuis. Hier gaan we rechtsaf de Arsenaalstraat in naar de Wijngaardstraat. Links
, dus rechtdoor, over de brug, mooi kijkje, over het Minnewater. Linksaf langs het Minnewater tot de volgende brug, vanaf deze brug ook mooi kijkje terug.

15 M
innewater
Dit legendarische en poŽtische hoekje was tijdens de middeleeuwen de binnenhaven van Brugge.
Weer terug lopen naar de Wijngaardplaats en links aanhouden.
 
16 P
rinselijk Begijnhof ten Wijngaerde
Werd in 1245 gesticht door Margareta van Constantinopel, gravin van Vlaanderen. Het is een der meest schilderachtige plekjes van Brugge. De huidige religieuzen, die geen begijnen meer zijn maar Benedictinessen, dragen nog de
15e eeuwse kledij. In hetzelfde complex staat ook de St. Elizabethkerk, waarvan de oudste delen nog stammen uit de tijd van voornoemde Margareta. Op het begijnhof is vooral het huis van de zgn. groot juffrouw, thans priorin, met kapel, 15e eeuw, bezienswaardig. De toegangspoort tot de hof is 18e eeuws. Het Begijnhuisje bij de toegangspoort is te bezichtigen.
Van het Begijnhof door de Wijngaardstraat, linksaf de Walplaats op en kort daarop rechtsaf via de Walstraat naar de St. Katelijnestraat. Linksaf langs het St. Janshospitaal de Heiliggeeststraat in
, u passeert links het Bisschoppelijk Paleis, een oude herenwoning uit de 18e eeuw. Linksaf, bij de kathedraal, Korte VuIderstraat in en vervolgens langs de voorgevel van de kathedraal.
 
17 St. Salvatorkathedraal
Met de constructie van deze oudste kerk van Brugge werd in 961 begonnen. Alhoewel diverse malen verbouwd en uitgebreid, biedt hij toch een harmonische stijleenheid. Merkwaardig zijn enkele gebrandschilderde glasramen, gobelins, graftomben
, koor, gebeeldhouwd doksaal met het mooie orgel, schilderijen en koorgestoelte, met wapens van ridders van het Gulden Vlies. In het museum van de kathedraal zijn bezienswaardig: schilderijen, van o.a. Dirk Bouts, Hugo van der Goes, Pieter Pourbus, koperen grafplaten en relikwieschrijnen.
Tot slot lopen we de drukke, gezellige winkelstraat, de Steenstraat, door naar de Markt.

Wandeling 2 in BruggeWandeling 2
Van de Markt door de Vlamingstraat
 
18 Stadsschouwburg, uit 1868. Op de hoek van de Grauwwerkersstraat

19
Natiehuis van Genua, 1399
In deze te Brugge opgerichte natiehuizen
, hier lag het oude beursplein kwamen de buitenlandse kooplieden samen.
Aan de overkant, eveneens op de hoek

20 H
uis ter Beurse, uit de 15e eeuw.
Rechtsaf de Academicstraat in. Rechts op de hoek van de Jan van Eyckplaats

21 P
oortersloge, 15e eeuw,
waar de voorname poorters van Brugge vergaderden: thans Rijksarchief.
Schuin aan de overkant het

22 O
ude Tolhuis, 1477), waarin thans stadsbibliotheek en discotheek.
Via de schilderachtige Jan van Eyckplaats naar de Spinolarei, langs de rechter kant van de gracht. U heeft mooi uitzicht op de fraaie Spiege
lrei aan de overzijde van de gracht. Bij de brug rechtsaf de Koningsstraat in en vervolgens linksaf de Hoornstraat in.

23 S
t. Walburgakerk,
een barok gebouw uit 1619. Bezienswaardige predikstoel en communiebank.
Door de Hoornstraat en rechtsaf de Verwersdijk op naar de brug, deze oversteken en door de St. Annakerkstraat naar het St. Annaplein.

24 S
t. Annakerk,
werd omstreeks 1500 gesticht, door de beeldenstormers verwoest en in renaissancestijl herbouwd. Het interieur wordt gekenmerkt door een verrassende eenheid van meubilering
, kroonluchters, houten muurbekleding, predikstoel, communiebanken enz..
Links om de kerk en dan rechtsaf de Jeruzalemstraat In. Linksaf de Balstraat in. Rechts op de hoek

25 J
eruzalemkerk,
is gebouwd naar de plannen van de H. Grafkerk te Jeruzalem. Bevat een zeer oud praalgraf en kostbare gebrandschilderde glasramen.
Schuin aan de overzijde
 
26
Folkloremuseum, nrs. 31-41,
was vroeger gehuisvest in de Halle. Westvlaamse folklore, volkskunst en volksgebruiken. Aan de overkant het Kant
centrum, waar meisjes de kunst van het kantklossen kunnen leren. Rechtsaf Carmersstraat in.

27 E
ngels Klooster, met koepelkerk uit de 18e eeuw.

28 S
chuttersgilde St. Sebastiaan.
Een uniek complex. Het bevat een rijke verzameling schilderijen en edelsmeedwerk en een oud archief, 1416, herinneringen aan het lidmaatschap van Karel II, koning van Engeland, de koninginnen Victoria en Elizabeth II en de Belgische vorsten.
Rechtsaf de Kruisvest op. Links ziet u de

29 S
t. Janshuismolen,
een staakmolen
, Ned. standerdmolen, uit 1770, de middelste van de drie windmolens aan de Kruisvest. Aan de Rolweg

30 G
uido Gezellemuseum
Het geboortehuis van deze grote Vlaamse dichter
, 1830-1899, werd in een museum herschapen, waar alles wat op hem en zijn werk betrekking heeft is samengebracht zoals: meubelen, handschriften, verzamelde werken enz.. Toegangsbewijs is ook geldig voor de St. Lanshuismolen en omgekeerd.
Aan het eind van de Kruisvest de

31 K
ruispoort
Overzicht van de militaire geschiedenis van BelgiŽ en Brugge
, 1830-1945.
Nu terug lopen door het plantsoen van de Kruisvest, langs de windmolens. Aan het eind I
nksaf de Potterierei op.

32 P
oteriemuseum
Maakt deel uit van een 13e eeuws hospitaal. dat thans nog onderkomen verleent aan bejaarde vrouwen. Het museum
, naast de rijk versierde kerk, bevat een onschatbare verzameling liturgisch vaatwerk, meubelen, schilderijen, o. a. 16e eeuwse tapijten.

33 B
isschoppelijk Seminarie
Eertijds
, sinds 1627, CisterciŽnzer abdij ter Duinen. Kerk uit de 18e eeuw.
De eerstvolgende brug
rechtsaf oversteken en meteen weer linksaf de lange Rei op. Linksaf de St. Gilliskoorstraat in.

34 S
t. Gilliskerk
Is het type van de zgn. hallenkerk, 3 gelijke beuken en koren. De bouw er van gaat terug tot 1275. Hans Memling werd in of bij deze kerk begraven.
Links om de kerk en linksaf de St. Gilliskerkstraat in. Rechtsaf Gouden Handstraat in, linksaf naar de Torenbrug
, over de brug en rechtsaf Spaanse Loskaai op, rechtsaf weer over de volgende brug en linksaf de Augustijnenrei op. De volgende brug linksaf weer oversteken, even verder rechtsaf P. Pourbusstraat in, linksaf Grauwwerkersstraat in en kort daarop rechtsaf Naaldenstraat in.

35 H
of Bladelin,
circa 1440 gebouwd door Pieter Bladelin, schatbewaarder van het Gulden Vlies: thans een klooster.
Rechtsaf door smal straatje
, waaraan het Boterhuis staat, naar de St. Jacobstraat.

36 S
t. Jacobskerk,
is omstreeks 1240 ontstaan, werd verfraaid door de Bourgondische hertogen en rijke kooplieden, maar heeft zeer geleden onder de Beeldenstorm en is sindsdien gerestaureerd in barokstijl.
Via de Eiermarkt weer terug naar de Markt.

** Uw accommodatie in Brugge
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Brugge. Er zijn 119  hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels in Brugge per thema gerangschikt size.

** Uw accommodatie  in BelgiŽ
 kunt U goed boeken via Hotels/Booking/BelgiŽ. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
 ** Uw accommodatie in Luxemburg
  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
 ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ ůf kies direct:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets