Successie en het ontstaan van hoogveen als voorbeeld
Ecosystemen veranderen. In een ecosysteem volgt de ene levensgemeenschap de andere op (afb. 7.21). Dit komt doordat een levensgemeenschap op den duur een verandering van het milieu veroorzaakt. De levensmogelijkheden voor sommige andere soorten planten en dieren worden daardoor groter, terwijl de levensmogelijkheden voor de bestaande soorten kleiner worden

Succussie: het ontstaan van hoogveenAfb. 7.21 Successie: het ontstaan van hoogveen.
a
 Smeltwatermeer, ontstaan tegen het einde van de derde ijstijd.b
 De resten van dode, vrijzwevende waterplanten en dieren vormen een veensliblaag op de bodem. Oeverplanten dringen langzaam voorwaarts richting meer.c
 Het veenslib wordt overdekt door rottende plantenresten (rietveen). Het meer wordt ondieper; de wateroppervlakte wordt kleiner.d
 Een dikke plantenlaag (hoofdzakelijk veenmos) 'schuift' langs de oppervlakte naar het midden. Dit kan een gevaarlijke situatie zijn!.e
 Het meer is totaal dichtgegroeid ('verland'). Het is veranderd in een moeras. De oppervlakte ligt op gelijke hoogte als de oever (laagveen)f
 Het laagveen raakt rijkelijk begroeid met grassen en met kruidachtige planten. Later volgen ook struiken en bomen. De resten van deze begroeiing vormen het moerasbosveen.

g
 Het veenmos verstikt de bomen die het moe≠rasbos vormen. De resten hiervan vormen met het veenmos hoogveen. In het midden is het hoog, aflopend naar de oevers van het oorspronkelijke meer.

Terug naar ecosystemen