ē Belang Waddengebied ē

De duinen zijn met de zilte gronden de oorspronkelijkste Nederlandse natuurgebieden. Ze zijn ook de belangrijkste in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht. Waddeneilanden en Waddenzee dienen dan ook als zodanig te blijven bestaan. Ze staan op de wereldlijst van 'wetlands' (Eng.) bovenaan voor wat betreft biologische waarde. Ernstige vervuiling van de Waddenzee zou een ramp betekenen voor het vogelleven in grote delen van Europa.

Ecologische functies van het waddengebied

Belangrijke ecologische functies van het Waddengebied

65 Beantwoord al of niet met behulp van afbeelding 7.27 de volgende vragen.
 

  a Wat betekent het als een gebied wordt aangemerkt als 'botanisch waardevol'?
  b Waarom hebben steltlopers 'hoogwatervluchtplaatsen' nodig?  
  c Wat is een foerageergebied?
  d Wat betekent het als in de afbeelding een gebied horizontaal gestreept is?
  e Wat betekent het als in de afbeelding een gebied diagonaal gestreept is?
  f Wat betekent het als in de afbeelding een gebied zowel horizontaal als diagonaal gestreept is?
  g Waarom overlappen de twee soorten foerageergebieden elkaar niet overal?
  h Waarom zou het gebied westelijk van Terschelling uitsluitend foerageergebied voor zeehonden zijn?
  i Waarom zou het gebied oostelijk van Den Helder uitsluitend foerageergebied voor steltlopers zijn?
  j Zijn de rustgebieden voor duikeenden droogvallende gebieden?  
  k Waarom zijn het dan toch rustgebieden voor die vogels?

  **Terug naar Relaties en Gedrag, naar overzicht Mediterrane Flora en Fauna
  ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.