TWAALF GODEN van de Olympus, kleinere en lagere goden en orakels:  De vroegste goden, Twaalf goden van de Olympus:   Zeus, Zeus en Europa, Hera, Athena, Poseidon;
vervolg Goden van de Olympus:   Bron.   
Naar overzicht Mythologie.  Naar startpagina Griekenland. Naar steden- , regio- en eilandenlijstaz.  Naar uw accommodatie! 

De vroegste goden
die we vermeldden waren op een bepaald moment niet meer voldoende om de fantasie en de behoefte aan aanbidding te bevredigen. De mens wenste de goden actiever om hen te vergezellen bij hun dagelijkse bezigheden en stelling te nemen bij al hun problemen. En zo creŽerden zij met hun fantasie de Olympische overwinnaars die vervolgens het voornaamste object van godsdienstige aanbidding werden. Zo sterk en tegelijkertijd zo gevoelig voor menselijke zwakheden regelen zij voor≠en tegenspoed en de levensloop van degenen die ze haten en liefhebben. Mooi, waardig, elk op zijn eigen gebied zijn zij het object van aanbidding door vele eeuwen heen.
Die goden hadden alle menselijke charisma's en tekortkomingen.
  
Zij waren hard in hun oordeel en streng in hun straffen voor elke onrechtmatige daad, terwijl zij de rechtvaardigen en eerbiedwaardigen hielpen en beschermden. Zij gaven ook nog blijk van onderlinge sympathie en dat beÔnvloedde weer hun gedrag tegenover de stervelingen, al naar gelang door welke god die beschermd werden. Dat blijkt heel duidelijk in de Trojaanse Oorlog, waar de Olympische goden zich in mengden om de AchaeŽrs of de Trojanen te helpen al naar gelang hun persoonlijke overtuiging.

Zij waren wraakzuchtig maar ook bovenmatig goedgeefs,
  
terwijl ze voldoening vonden en gunstig gestemd werden door offers die de gelovigen hen brachten. Dieren werden geslacht en verbrand op de altaren, vruchten der aarde werden aangeboden en men kwam zelfs tot rituele mensenoffers die echter gewoonlijk op het laatste moment niet doorgingen als het geloof van de mensen voldoende op de proef gesteld werd geacht. Elke arbeid en sociale behoefte wordt verbonden met de aanbidding van een bepaalde god: van de landbouw tot het onderwijs, van de schone kunsten tot de jacht, van de krijgskunst tot de liefde. En daartussen bevinden zich ook enkele goden, wat lichthoofdiger en vrolijker van aard, die vreugde en plezier verkondigen om de nodige levensblijheid te ver≠spreiden, alweer in het kader van godsdienstige aanbidding: Dionysus, Pan en Aphrodite. We zullen trachten de goden die het Pantheon van Olympus vormen aan u voor te stellen en daarna ook de goden die minder belangrijk zijn, maar daarom niet minder interessant.
We gaan verder met nog kleinere goden
omdat de Griekse mythologie nu eenmaal alle begrippen en menselijke gevoelens verpersoonlijkt heeft. En zo, op de hoogte zijn van het karakter en de eigenaardigheden van iedere god, zijn we beter in staat om hun aanwezigheid en deelname te begrijpen in de avonturen van de he
lden die we daarna zullen beschrijven.

DE TWAALF GODEN VAN OLYMPUS    

De twaalf Olympische goden hadden vanaf de tijd dat zij over hemel en aarde heersten hun macht en bevoegdheden verdeeld volgens de wensen van leus. Hun woning was de Olympus, de hoogste berg van Griekenland, maar zij daalden regelmatig af en voegden zich tussen de mensen om hulp te bieden, te straffen en zelfs om kinderen te verwekken. De kinderen die geboren werden uit de verbinding van een god en een mens worden halfgoden genoemd en zij hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichtten hele series heldendaden en genoten de bewondering van iedereen.
De goden aten ambrozijn en dronken nectar,
  
een uitsluitend aan goden voorbehouden drank.
Zij aanvaardden overigens wel de slacht- en brandoffers die de mensen hen brachten in de vorm van vee of landbouwproducten. Zij hielden zich aan de beloftes die ze deden, vooral als die gepaard gingen met een eed. Hun meest heilige eed was die "op het water van de Styx". Als een god zwoer bij de wateren van de Styx, de heilige bron, zou hij deze eed voor niets ter wereld breken.

De Olympische goden waren bijna oppermachtig
  
in die zin dat de macht van elk van hen ophield waar het ambtstermijn van de volgende begon. Alleen
Zeus was oppermachtig. In veel zaken geleken zij op de mens. Zij hadden hun zwakheden, hun passies en dezelfde gevoelens. Zij werden kwaad, jaloers, afgunstig, zij had≠den lief net als de mensen. Maar bovenal dwongen zij eerbied en respect van de mens af. De twaalf goden hadden een bijzondere plaats in het godsdienstig besef van het toenmalige Griekse volk: "bij de twaalf goden van Olympus" was een heilige eed die de eerbied toonde die men voor deze creaturen had die het leven en lot van de wereld en van henzelf bepaalden. Maar laten we ze nu wat beter leren kennen. De twaalf in de goede rangorde zijn: Zeus (of Dias), Hera, Athena, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hermes, Aphrodite, Ares, Hephaestus en Hestia.

Z
EUS, heerser van hemel en aarde, vader van de goden en de mensen    
Zeus, de grootste van de onsterfelijke goden, werd geboren in de DiktaeÔsche grot op Kreta en werd door zijn moeder Rea verborgen in de IdaeÔsche grot, waar hij grootgebracht werd met de melk van de geit Amalthaea en de zorg van de Nymfen.
Toen hij sterker bleek dan zijn broers en zusters en de andere goden, verwierf hij de eerbied en bewondering van allen en zo werd hij na de Titanenstrijd en de Gigantenstrijd terecht aanvaard als heerser en vader van alle goden en de mensen. Zijn wapen was de bliksemschicht en zijn heerschappij strekte zich uit over hemel en aarde. Wettige en eeuwige echtgenote van Zeus was Hera, die hem altijd stabiel en trouw terzijde stond in het leven en bij zijn arbeid.

Samen kregen zij de kinderen Ares, Hebe, Ilithyia en Hephaestus.
  
Ontelbaar zijn echter zijn amoureuze escapades met godinnen en aardse vrouwen, die van tijd tot tijd Hera hevig jaloers maakten. Uit dergelijke verbintenissen verwierf
Zeus nog andere kinderen; goden, halfgoden en helden. Om er maar een paar te noemen: uit zijn verbintenis met Maia werd Hermes geboren, uit Semele ontstond Dionysus, uit Leto Apollo en Artemis, uit Themis de Moerae (schikgodinnen) en de Horen (godinnen van de jaargetijden) en uit Mnemosyne de negen Muzen. Oneindig veel liefdesavontuurtjes met aardse vrouwen die genoemd worden hadden de geboorte van halfgoden en helden tot gevolg. Hij hield van al zijn kinderen en beschermde ze en geregeld werden zij het lijdend voorwerp van de woede van Hera.

Zeus ontvoert Ganymedes, Archeologisch Museum in Olympia
Zeus brengt Ganymedes naar de Olympus, 480 v. Chr., Olympia Archeologisch Museum
Behalve de honderden vrouwen
  
waarmee hij geacht wordt verborgen liefdesgeschiedenissen beleefd te hebben, wordt ook nog melding gemaakt van de lichamelijke aantrekkingskracht die de jonge Ganymedes, telg uit het koninklijk geslacht van Troje, op hem gehad schijnt te hebben. Hij was zo mooi dat hij een grote erotische aantrekkingskracht uitoefende op
Zeus zelf, die hem naar de Olympus haalde om de functie van wijnschenker te vervullen, d.w.z. de bekers met nectar te vullen.

Buiten zijn passies echter,
  
die zoals we al eerder vermeldden bij de goden net als bij de mensen waren, was
Zeus een god die het evenwicht van de rechtvaardigheid in stand hield. Hij was niet slechts degene die strafte en wraak nam maar voelde ook met de ongelukkigen mee en trachtte altijd hun pijn te verlichten en rechtvaardig te zijn. De uitdrukkingen "uit Zeus geboren" en "door Zeus grootgebracht" zijn kenmerkend voor begenadigde leiders uit die tijd, die wisten te regeren met beleid en gevoel voor rechtvaardigheid.Z
EUS en EUROPA    
Tussen vele andere schone jongedames werd Zeus o.a. verliefd op Europa, de dochter van Agenor en Telephasse. Die dochter was met haar vriendinnen op het strand van Sidona aan het spelen en met haar bevalligheid wekte zij amoureuze gevoelens bij de vader van alle goden en mensen op. Om haar te benaderen veranderde hij zichzelf in een stier en legde zich aan haar voeten.
Toen Europa genoeg moed verzameld had begon zij met de stier te spelen.
Op een gegeven moment echter, toen het meisje op zijn rug zat, richtte de stier zich op en rende de zee in. Tevergeefs riep en smeekte zij; de stier zwom almaar verder van het strand af. Europa hield zich goed aan zijn horens vast om niet te vallen en zo kwamen ze samen op Kreta aan. Bij de bron van de Gortyna, in de schaduw van de platanen werden zij een paar. Vanaf toen zijn deze bomen groenblijvend, omdat zij de liefde van een god bedekten.
Zeus en Europa kregen drie zonen: de legendarische Minas, de dappere Sarpedon en de rechtvaardige Radhamanthys. Er wordt zelfs beweerd dat Talus, de metalen robot die Kreta bewaakte en een geschenk van Zeus aan Europa was.
Europa bleef op Kreta,
  
trouwde er met koning Asterion die haar kinderen adopteerde en het ons als zodanig bekende continent haar naam gaf.
Voor wat betreft de stier wiens gedaante
Zeus aangenomen had, die steeg op naar de hemel en werd het bekende sterrenbeeld Stier in de dierenriem. Cadmus, de stichter van Thebe, was de broer van Europa die naar Griekenland kwam om haar te zoeken.
Behalve de Europa die
Zeus liefhad bestaat er ook nog de Oceanide Europa, dochter van Oceanus en Tethys.

HERA, beschermster van het gezin en de getrouwde vrouwen   

Hera, de geŽerbiedigde gemalin van Zeus, was de godin die het huwelijk en de getrouwde vrouwen beschermde. Haar relatie met Zeus was al lang voor hun huwelijk begonnen en zij ontmoetten elkaar in het geheim, verborgen voor hun ouders. Na het in eer herstellen van de Olympische goden met Zeus op de troon, vond hun huwelijk plaats. Hera komt voor in vele mythen, brengt behalve haar eigen kinderen nog vele andere groot, bestraft ontrouw en wreekt zich hard op de minnaressen van haar echtgenoot. Leto werd, terwijl zij zwanger was van Apollo en Artemis, door Hera vervolgd tot zij tenslotte op het tot dan toe drijvende eiland Delos aankwam. Eos, die Zeus zo zeer behaagde, werd door haar veranderd in een koe. De Hera-verering was vooral bijzonder groot in Argos, daarom beschermde de zij de stad dan ook. In de Trojaanse Oorlog staat zij de Grieken bij en neemt een standpunt in bij vele thema's die betrekking hebben op het verloop van de oorlog.

Standbeeld van Athena Promachos en votief offers tussen Erechtheion en parthenonStandbeeld van Athena Promachos en votief offers tussen Erechtheion en parthenon
 
ATHENA, godin van de wijsheid   
Na de overwinning van de Olympische goden in de Titanenstrijd, verenigde Zeus zich met Metis, dochter van Oceanus en Tethys. Toen voorspelden Uranus en Gaea hem dat uit deze verbintenis eerst Athena geboren zou worden, die hem zou evenaren in dapperheid en wijsheid en later een zoon die hem zou overtreffen in slimheid en die hem wellicht op een goede dag van de troon zou stoten. Om dit gevaar af te wenden at Zeus toen Metis op.
Het uur der geboorte van Athena
was echter nabij en zo gaf
Zeus opdracht aan Prometheus, volgens anderen aan Hephaestus, om met een bijl zijn hoofd te klieven. Toen zagen allen verbaasd toe hoe uit het voorhoofd van Zeus de geheel gewapende Athena te voorschijn kwam, zwaaiend met haar lans. De nieuwe godin stond haar vader terzijde in de Gigantenstrijd, waarbij ze erin slaagde Enceladus te overwinnen, hem neer te maaien en heel SiciliŽ boven op hem te gooien. Al was ze dan een oorlogsgodin, zij was niet krijgslustig. Zij was wijs, slim, hielp helden, maar haar liefde voor hen had geen erotische betekenis. Athena zowel als Artemis hadden besloten niet te trouwen, zelfs niet met een god, en maagd te blijven.

De overlevering wil dat eens Poseidon en Athena twistten om de stad Athene,
  
over wie de stad onder zijn hoede zou nemen en wiens naam hij zou krijgen. Tenslotte besloten zij elk aan de stad een geschenk te geven en degene wiens geschenk het meest waardevol geacht werd door de andere goden, zou de overwinnaar zijn.
En zo sloeg Poseidon met zijn drietand op de rots van de Acropolis
en onmiddellijk kwam daar water tevoorschijn. Vervolgens stampte Athena met haar voet op de grond en daar wortelde een olijfboom, de eerste ter wereld, die gezegende boom en vredessymbool sinds zeer oude tijden. En vanaf dat moment heeft de stad Athene haar naam en staat onder haar bescherming, daar de goden oordeelden dat zij gewonnen had.
Godin Athena stond de mensen bij
  
en hielp ze bij hun vreedzame werkzaamheden. Zij onderwees de pottenbakkers, stond de dichters bij, leerde de vrouwen weven. Zij wordt regelmatig vermeld als "Pallas Athene". Het Griekse woord "Pallas" betekent "jonge dochter". Van hetzelfde woord is ook "palikari" afkomstig, dappere jongeling. Haar eeuwige rivaal was Ares, de oorlogsgod, die zelfs in de Ilias het vijandelijke kamp verdedigde. Ares stond aan de zijde van de Trojanen, terwijl Athena aan de kant van de Grieken stond. Toen Zeus aan de onsterfelijke goden toestand om ook mee te strijden in de oorlog, slaagde zij erin Ares te overwinnen en hem een beslissende wond toe te brengen.
De aanwezigheid van Athena
hield over het algemeen verband met weloverdachte raadgevingen, rustig gedrag en wijs beraad. Het Parthenon werd aan haar gewijd en in Athene in het bijzonder werd zij vereerd met grote feesten.

POSEIDON, god van de zee
 
Poseidon, god van de zee, wordt beschouwd als een van de meest eerbiedwaardige goden van Olympus, daar hij met Zeus en Hera tot de meest op leeftijd zijnde goden behoorde. Met zijn gouden wagen rijdt hij door zijn koninkrijk, de zeeŽn en oceanen, dwars door de golven die hem niet nat maken, en wordt daarbij voortdurend omringd door goedgeluimde dolfijnen. Al staat hij in de Ilias aan de zijde van de Grieken, in de Odyssee heeft hij het voortdurend aan de stok met Odysseus, vooral vanaf het moment dat die de zoon van de Cycloop Polyphemus blind maakt. Overigens maakte hij het ook de overige helden moeilijk tijdens hun terugreis vanuit Troje, want hoewel hij aan hun zijde had gestaan tijdens de oorlog, betreurde hij de verwoesting van die stad die hij zelf gebouwd had. Poseidon vrijde vele godinnen en welgeschapen aardse vrouwen en verwierf vele kinderen.
Enkele daarvan zijn Triton
die hij verwekte bij Amphitrete, Polyphemus bij Thoosa, AntaeŁs bij Gaea, Orion bij Euryale, Pelias en Neleus bij Tyro, Pegasus en Chrysaor bij Medusa, Atlas bij Kleito en nog vele andere. Daar hij de gehele wereld omvatte en beÔnvloedde, werd hij ook "Kosmozostis"(wereldomvatter) genoemd, of "Kosmoseistis" (wereldschudder), "Mesopontios" (tussen de zeeŽn), "Pelagios" (van de zee), "Pontokratoras" (heerser van de zee) en nog vele andere benamingen.

** Bron:
Griekse Mythologie, Tekst Sofia Souli. Uitgerij Michalis Toubis. Haar bronnen zijn: Oude Griekse Letteren en  vele schrijvers zoals Homerus, Euripides, Sophocles e.a.. Wij brachten het boek mee uit Griekenland en kunnen het u zeer aanbevelen! Het omvat 174 pag., is rijk geÔllustreerd en bevat nog veel bijzonderheden

** Uw accommodatie in Griekenland kunt U goed boeken via  Hotels/Appart./Griekenland. Er zijn 2282  hotels/appartementen online boekbaar.
** Uw accommodatie op een van de Griekse eilanden kunt U goed boeken via Hotels/Griekse/Eilanden. Er zijn 1535  hotels/appartementen online boekbaar. 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
** You can make the text larger by pressing the "Ctrl" and the "+" key at the same time!