THORN, provincie Limburg. Prachtig wit stadje, ontstaan rond een benedictijnenabdij die in 992 gesticht werd door de latere bisschop van Utrecht, Ansfried. Zijn dochter Hildewardis was de eerste abdis. In de 13de eeuw werd het klooster veranderd in een stift voor wereldlijke adellijke dames met aan het hoofd een abdis die de rang van vorstin had. Als vrije rijksheerlijkheid vormde Thorn met omgeving in feite een onafhankelijk staatje, tot de opheffing van het stift in 1795. In 1817 werden de kloostergebouwen grotendeels gesloopt. De stiftskerk bleef behouden, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

† † †
    
St.-Michaelskerk
(RK).
De gotische, hoofdzakelijk 14de-eeuwse kruisbasiliek heeft een krocht onder koor en kruising en een verhoogd 'vorstinnenkoor' in het zuiderdwarspand. De onderbouw van het 12de-eeuwse westdeel en de krocht daaronder zijn overblijfselen van een oudere, romaanse kerk. In de 15de eeuw werd langs het schip een aantal kapellen opgetrokken; de ster- en netgewelven van het schip, de kruising en de noordelijke transeptarm dateren waarschijnlijk uit de 16de eeuw. Eind 18de eeuw werd een classicistische verbouwing van het inwendige uitgevoerd.
Tussen 1860-1885 werd het uitwendige gerestaureerd o.l.v. P.J.H. Cuypers,
waarbij op de westbouw een hoge neogotische toren werd geplaatst. Toen de kerk parochiekerk werd, bleef het voorname karakter van de rijke stiftskerk onaangetast. Het fraaie hoofdaltaar (uit 1769 door EX. Bader) werd in 1786 uit de Kartuizerkerk in Roermond naar Thorn overgebracht. Van Bader zijn ook de stucre≠liŽfs aan de zijwanden van het ooste≠lijke koor. Van de zijaltaren is vooral het renaissancealtaar van 1624 belang≠rijk. In de noordelijke transeptarm bevindt zich een mooi barok grafmonument voor abdis Clara Elizabeth van Manderscheydt-Blankenheim (Ü 1688). Kapel van O.L.-Vrouw onder de Linden.
De Loreto-kapel buiten het stadje werd in 1673 gesticht door die≠zelfde abdis.
Het gebouw werd in 1811 aan de westzijde vergroot. Inwendig bijzondere stucdecoraties en een altaar uit 1673.

Andere bezienswaardigheden.
De huizen in de Hoogstraat 33 en Hofstraat 5 hebben monumentale topgevels uit resp. 1630 en 1648.
Huis de Kraek (Beekstraat 2-4) is een voormalig kanunnikenhuis uit l7lO.
De watermolen 'De Krakermolen' is uit de 18de eeuw.

Omgeving
Grathem (5 km N).
De rooms-katholieke kerk heeft een laatromaanse toren van mergelsteen, met lisenen en rondboogfriezen, uit de 13de eeuw. Het 15de-eeuwse schip is gotisch, het koor laatgotisch. Bij de restauratie in 1954 werd de kerk vergroot.

Heel (6 km NO).
Van de oude kerk zijn alleen de mooie romaanse toren en vier zuilen met bladkapitelen behouden gebleven. In de kerk staan een romaanse doopvont en een preekstoel uit 1705. Het 17de-eeuwse kasteel telt twee lage vleugels uit de 18de eeuw.

Linne (7 km 0).
In de rooms-katholieke kerk (1897) staat een bijzondere romaanse doopvont met dierfiguren en een rococopreekstoel uit 1759.

Stevensweert (4 km Z).
In de l7de eeuw werd dit dorp omgebouwd tot sterke vesting, met zes bastions. Die zijn gesloopt, maar in het stratenpatroon is de oude functie nog herken≠baar. Het rooms-katholieke kerkje dateert uit 1781.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 120 landen.
Algemene informatie over Nederland